ikona telefon +420 770 121 805

AKCE

DOPRAVA ZDARMA u balíků 18-20kg v rámci ČR

HYDROGEL - NÁVOD K POUŽITÍ

Hydrogel je pomocná půdní látka, práškový koncentrát, který ve vodním prostředí silně bobtná a vytváří stabilní gel. Částice Hydrogelu vážou nejméně 250 násobek vody a po obalení kořenů rostlin je zásobují vodou. Tím zmenšují ztráty při přesazování nebo při přepravě a skladování rostlin. Po přesazení rostliny do půdy Hydrogel zajišťuje lepší kontakt kořenů rostlin s půdou.

Rozsah a způsob použití

Hydrogel se používá k míchání se substrátem nebo zeminou při výsadbě stromů a keřů v dávce 250 – 350 gramů Hydrogelu na 100 litrů substrátu (3 až 4 gramy na 1 litr substrátu). Substrát, který by neměl být příliš vlhký, se nejprve smíchá s Hydrogelem a potom se zvlhčí pokropením vodou. Při plošném použití, např. na trávníky, se používá dávka max. 30 gramů na čtvereční metr s následným zapravením do půdy a zalitím.

Aplikace namáčením kořenů (malé rostliny)

Kořenový systém se důkladně namočí vodou, potom se popráší Hydrogelem a znovu se opatrně pokropí vodou. Vhodný postup pro výsadbu a přesazování rostlin a menších stromů.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Hydrogel v přítomnosti vody nebo vlhkosti vytváří extrémně kluzký povrch. Při zacházení s přípravkem dbejte bezpečnostních opatření a pravidel. Při manipulaci používejte ochranné brýle, doporučeno je použití masky nebo respirátoru proti prachu. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovními přestávkami a po skončení práce umýt ruce vodou a mýdlem.

První pomoc

Při kontaktu s očima: delší dobu vyplachujte oči množstvím vody, při potížích vyhledat lékaře. Při kontaktu s pokožkou: omývat vodou a mýdlem, svléknout znečištěný oděv. Při požití: při potížích vyhledat okamžitě lékařskou pomoc.

Podmínky skladování

Skladovat v neporušených originálních obalech při teplotě +5 až + 50 °C. Obaly je možno po důkladném vyprázdnění odevzdat do separovaného odpadu nebo k recyklaci. Uchovávejte mimo dosah dětí a odděleně od potravin, nápojů a krmiv (S2, S13).

Použitelnost: 4 roky od data výroby (při skladování v původních obalech)
Hmotnosti balení: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 a 25 kg
Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg. Jednotlivé pomocné látky ve stopovém množství: kadminum 1, olovo 10, rtuť 1, arsen 10, chrom 50.

Výrobce: Degussa AG, Creavis Technologies Inovation, Backerpfad 25, Krefeld, Německo

(Obsah umístěn se svolením dodavatele Ing. Tomáše Prokopa.)